Veiligheid

Als duikvereniging voldoet Cousteau aan de Europese norm EN24803 Service Provider en AVG wetgeving. Deze stelt eisen aan de communicatie met de leden, toewijzen van ver­antwoorde­lijk­heden en vereisten voor de verhuur van duikuitrusting. Daarnaast doet Cousteau er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en heeft een ver­trouwens­contact­persoon aangesteld.

Sportieve en respectvolle omgang

Als vere­ni­ging wil je dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen is een voor­waarde om met plezier te sporten. Een veilig sport­kli­maat binnen je vere­ni­ging begint met een spor­tieve en respect­volle omgang met elkaar. Een goede relatie tussen club­leden en instruc­teur, draagt bij aan een pret­tige verstand­hou­ding. Cous­teau onder­schrijft de Gedrags­code van de NOB. Onze instruc­teurs zijn alle­maal in bezit van een geldige VOG.


Vertrouwenspersoon

De sport­bonden in Neder­land nemen onge­wenst gedrag en seksuele inti­mi­datie serieus. NOC*NSF heeft gedrags­re­gels voor sport­be­ge­lei­ders opge­steld. Die zijn door de NOB onder­schreven. Ze zijn gemaakt om de risico’s op onge­wenst gedrag in de relatie pupil en bege­leider te verkleinen en ze fungeren als toets­steen voor het gedrag van bege­lei­ders en spor­ters in concrete situaties.

NOC*NSF heeft een protocol Social Veilige Sportom­ge­ving en bijbe­ho­rende struc­tuur opgezet om seksuele inti­mi­datie in de sport te voor­komen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Hiertoe behoort onder andere het Vertrou­wens­punt Sport (0900−2025590) dat altijd bereik­baar is. Hier kun je terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele inti­mi­datie in de sport.

Binnen de Cous­teau is een Vertrou­wens­con­tact­per­soon (vcp@cousteau.nl) het eerste aanspreek­punt bij (drei­gende) inci­denten. De Vertrou­wens­con­tact­per­soon verwijst door naar NOB vertrou­wens­per­sonen of andere onder­steu­nende instan­ties als dit gewenst is. Het func­tie­pro­fiel van de vertrou­wens­con­tact­per­soon vind je hier.


Veilig duiken

Wij duiken volgens de richt­lijn voor Veilig Duiken van de NOB en de Euro­pese norm EN24803 Service Provider. Door Cous­teau geor­ga­ni­seerde evene­menten, intro­ductie duiken, oplei­dingen en club duiken vinden plaats onder verant­woor­de­lijk­heid van de vere­ni­ging. De vere­ni­ging heeft voor elk geor­ga­ni­seerde acti­vi­teit een opper­vlakte coör­di­nator aange­wezen en die is verant­woor­de­lijk voor:

  • het ophalen van de zuur­stof set en EHBO-koffer bij het clubhuis,
  • het meenemen van een mobiele telefoon,
  • het inge­vulde Check-de-Stek formu­lier, waarbij hij overleg,
  • de inde­ling van en de brie­fing aan de buddy paren,
  • het opstellen van het Duik­jour­naal van de buddy paren en controle brevettering.

Cous­teau beschikt over een aantal duik­uit­rus­tingen, waarvan leden gratis gebruik kunnen maken. De vere­ni­ging draagt zorg voor goed onder­houd van deze duik­uit­rus­ting. Vraag de mate­ri­aal­be­heerder of je instruc­teur voor advies over het lenen hiervan.


Persoonlijke informatie

Voor een goede bedrijfs­voe­ring is het gebruik van persoon­lijke infor­matie vanzelf­spre­kend. Cous­teau hanteert een AVG-beleid. Wij leggen gege­vens van leden alleen vast voor het uitvoeren van onze taken en gebruiken deze niet voor andere zaken. Leden hebben het recht tot inzage en even­tueel wijzi­ging van hun gegevens.