Lid worden

Past duikvereniging Cousteau bij jou? Wij staan open voor nieuwe leden; of je nu nog nooit gedoken hebt of dat je al een gevorderde duiker bent, ook van een andere organisatie, je bent bij ons van harte welkom.

In onze vere­ni­ging wordt alles vóór en dóór duikers gedaan. Dat houdt de kosten laag en de betrok­ken­heid groot. Ook hebben wij constante aandacht voor veilig­heid; natuur­lijk de duik­vei­lig­heid bij onze oplei­dingen, evene­menten en trai­ningen, maar ook de sociale en digi­tale veilig­heid hebben hoog in het vaandel staan. Als lid van Cous­teau wordt je auto­ma­tisch ook lid van de Neder­landse Onder­water­sport Bond (NOB) en dat biedt vele voordelen.

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

Aller­eerst een aantal imma­te­riële zaken, zoals een weke­lijkse club­avond met een veilige, onge­dwongen sfeer; geniet van de gezel­lig­heid, kame­raad­schap, onder­steu­ning, adviezen en verhalen van je buddy’s. Daar kun je bijkomen van de weke­lijkse trai­ning, afspraken maken om te gaan duiken of je gewoon onder­dom­pelen in ons vere­ni­gings­leven. Ook hebben we enkele ‘socials’ (WhatsApp en Facebook), waarmee we met de leden onder­ling commu­ni­ceren. Met de buiten­we­reld commu­ni­ceren we daar­naast ook open­baar via Facebook en Instagram.

Nederlandse Onderwatersport Bond

Doordat leden van Cous­teau auto­ma­tisch ook lid zijn van de NOB, krijg je ook het volgende gratis:

  • de inter­na­ti­o­nale erken­ning van je duikbrevet,
  • een glossy duik­blad “Onder­water­sport Maga­zine” (6x per jaar), 
  • gratis toegang tot het online plat­form “Duik­Spotter” (bevat vele onder­water­sport gere­la­teerde artikelen), 
  • de nieuws­brief “Gespot” (12x per jaar) en 
  • een collec­tieve onge­vallen- en aanspra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring;
  • opti­o­neel kun je ook een aantrek­ke­lijke reis­ver­ze­ke­ring afsluiten.

Kijk ook eens op de website van de NOB (onderwatersport.org).

Gratis perslucht

Onze vere­ni­ging beschikt over een eigen pers­lucht­com­pressor. Daarmee kunnen wij duik­flessen vullen tot een druk van 200 bar. Voor onze leden is dat hele­maal gratis, onge­acht hoe vaak je een nieuwe vulling nodig hebt. Je bespaart daarmee al gauw zo’n €4,50 per keer in verge­lij­king met een commer­cieel vulstation.

Gratis trainingen

Ook de weke­lijkse zwem­bad­trai­ningen kosten je niets extra. Alle conditie- en duik­vaar­dig­he­den­trai­ningen zijn gratis toegan­ke­lijk voor leden en staan onder toezicht en aanvoe­ring van gekwa­li­fi­ceerde instruc­teurs of trai­ners.
Peri­o­diek verzorgen we ook gratis trai­ningen en opfris­sing van veilig­heids­vaar­dig­heden voor wie dat nodig heeft.

Gratis duikmateriaal lenen

Voor nieuwe leden hebben we een paar duik­uit­rus­tingen, die je gratis kunt lenen, zolang je nog geen eigen mate­riaal hebt gekocht.
Let op: dit betreft alleen duik­fles, adem­au­to­maat, trim­jacket, masker, snorkel en vinnen. Dat is voldoende voor duiken in het zwembad. Voor duiken in het buiten­water zal je wel het een en ander zelf erbij moeten aanschaffen. Uitein­de­lijk verwachten wij wel, dat je over een volle­dige duik­uit­rus­ting beschikt.

Evenementen

Duik­ver­e­ni­ging Cous­teau orga­ni­seert jaar­lijks meer­dere duike­ve­ne­menten voor de leden. Dat begint met een weke­lijkse club­duik op zondag­och­tend in de omge­ving van Deventer; vaak in Bussloo en anders maxi­maal 1 uur rijden met de auto. Wel belang­rijk, dat je daar­voor een afspraak met een buddy maakt. Enkele keren per jaar orga­ni­seren we een meer­daagse duik­trip naar duik­lo­ca­ties in binnen- of buiten­land (Zeeland, Drenthe, België, Duits­land, …); de reis- en verblijfs­kosten zijn dan voor eigen reke­ning of worden samen gedeeld. Soms wordt er ook een duik­va­kantie geor­ga­ni­seerd naar een verder weg gelegen duikoord (Spanje, Frank­rijk, Egypte, Fili­pijnen, …); uiter­aard zijn er dan ook kosten aan de deel­name verbonden.

Wat kost het je?

Inschrijfgeld inclusief gratis opleiding

Om lid te kunnen worden betaal je éénmalig €75 inschrijf­geld. Daarvan betalen wij o.a. onze eenma­lige kosten, zoals in- of over­schrijven bij de NOB, evt. een duik­log­boek en derge­lijke. Tevens geven wij daar­voor je eerst­vol­gende duikop­lei­ding of speci­a­li­satie gratis. Dat is bijvoor­beeld de oplei­ding voor je eerste duik­brevet (1∗-Duiker) als je nog nooit gedoken hebt, of de best passende vervolg­op­lei­ding of een speci­a­li­satie naar eigen keuze, als je al deels elders bent opgeleid.

Contributie

Naast het éénma­lige inschrijf­geld betaal je een jaar­lijkse contri­butie van €240. Daaruit bekos­tigen we de vari­a­bele kosten voor alle faci­li­teiten van de vere­ni­ging. Die jaar­lijkse contri­butie ben je per kalen­der­jaar verschul­digd, maar dat mag je per maand (12x €20) of kwar­taal (4x €60) betalen; wel via een auto­ma­ti­sche over­schrij­ving om jezelf en onze penning­meester geen extra werk te bezorgen. Tussen­tijds opzeggen kan helaas niet, omdat ook wij onze leden­af­dracht aan de NOB voor het hele jaar vooruit moeten betalen. Als je later in het jaar lid wordt betaal je in het eerste jaar uiter­aard alleen voor de maanden, dat je lid bent.

Kosten duikopleidingen en specialisaties

Voor de duikop­lei­dingen en speci­a­li­sa­ties, die je na je gratis eerste oplei­ding volgt, betaal je een rela­tief klein bedrag voor de oplei­dings­boeken (inclu­sief het online cursist account en digi­tale media) en de brevet­kaart; deze moeten wij name­lijk afnemen van de NOB. Verder zit er een kleine bijdrage in voor de koffie, verwar­ming en verlichting.

Oplei­dingKosten voor
deel­name
1∗-Duiker€75
2∗-Duiker€100
3∗-Duiker€150
Speci­a­li­sa­ties€75
Kosten voor (niet-gratis) oplei­dingen (inclu­sief brevetkaart)