Faciliteiten

De vereniging biedt de faciliteiten die je nodig hebt om te leren duiken en om je verder te ontwikkelen als duiker.


Clubhuis

De vere­ni­ging beschikt over een gezellig club­huis, waar we na de weke­lijkse trai­ning of club­duik op dins­dag­avond samen­komen om na te praten en erva­ringen uit te wisselen. Ook worden er de theo­rie­lessen gegeven.


Compressor

De vere­ni­ging beschikt over een eigen compressor. Daarmee kunnen we duik­flessen vullen tot een druk van 200 bar. Voor leden is het gratis, waar­door je al gauw zo’n €4,50 bespaart ten opzichte van commer­ciële vulsta­tions. Je mag als lid zoveel vullen als je wil! De compressor wordt jaar­lijks profes­si­o­neel onder­houden, waar­door de kwali­teit van de lucht gewaar­borgd blijft. Elke dins­dag­avond is er iemand van de vulploeg aanwezig om jouw fles te vullen. Op afspraak vullen is ook mogelijk.


Trainingen

Elke dins­dag­avond is er een condi­tie­trai­ning of een duik­trai­ning onder leiding van gekwa­li­fi­ceerde instruc­teurs. Tijdens de duik­trai­ning worden de geleerde vaar­dig­heden aange­scherpt en uitge­breid. De trai­ningen worden gegeven in het over­dekt zwembad van sport­cen­trum de Scheg in Deventer. Tijdens de zomer­va­kantie (juli en augustus) is er geen trai­ning in het zwembad, maar wordt er gewoon in het buiten­water gedoken.


Clubduik

Het hele jaar door wordt er gedoken. Op zondag is de weke­lijkse club­duik. Deze wordt gehouden op verschil­lende duik­stekken in Neder­land, met als vaste stek Bussloo.


Opleidingen

De vere­ni­ging beschikt over een sterk oplei­dings­kader dat in staat is om alle regu­liere duikop­lei­dingen te verzorgen. Kijk voor uitge­breide infor­matie bij leren duiken.

Veiligheid

Duiken is een veilige sport. Toch zijn er een aantal zaken die van belang zijn om die veilig­heid te waar­borgen. Zo is er bij elke club­duik een opper­vlakt­eco­ör­di­nator aanwezig die de veilig­heid bewaakt. De vere­ni­ging is in het bezit van een eigen zuur­stof­koffer en EHBO-tas. Deze gaan mee met elke club­duik. Kijk voor uitge­breide infor­matie over de veilig­heid op deze pagina.