Leren duiken

Welke duikopleiding past bij mij? Cousteau biedt diverse duik­opleidingen aan. Of je nu nog nooit gedoken hebt of je juist als gevorderde duiker wilt speciali­seren: het is allemaal mogelijk. Ontdek hieronder welke duik­opleiding bij jou past!

Cous­teau is een vere­ni­ging met eigen instruc­teurs. Deze ervaren goed opge­leide duikers geven koste­loos duik instructie aan leden van onze vere­ni­ging. De vere­ni­ging is lid van de Neder­landse Onder­water­sport Bond (NOB), die naast de jaar­lijkse bijscho­ling van onze instruc­teurs, ook lesma­te­riaal verzorgt en het inter­na­ti­o­naal erkend CMAS-brevet afgeeft. Bij onze instructie staat het leveren van maat­werk en het geven van indi­vi­duele aandacht voorop.

Wat kun je verwachten

Wij verzorgen alle basis­op­lei­dingen in drie niveaus van onze leden en een aantal speci­a­li­sa­ties. Deze speci­a­li­sa­ties verdiepen een bepaald aspect van of geven een aanvul­ling op de basis­op­lei­ding. Je start elke oplei­ding met theo­rieles in ons eigen club­huis, gecom­bi­neerd met het aanleren van vaar­dig­heden in het zwembad (De Scheg). Nadat je de nieuwe vaar­dig­heden voldoende beheerst, pas je deze onder bege­lei­ding van een instruc­teur in het buiten­water (Bussloo) toe.

Duikkeuring

De NOB stelt een peri­o­dieke duik­keu­ring niet meer verplicht. Ben je nog nooit medisch gekeurd en start je met duiken? Dan blijft de eerste keuring, de aanvangs­keu­ring, verplicht. De NOB stelt een zelf­test voor alle Neder­landse duikers beschik­baar. Een zelf­test is geen vervan­ging van medisch advies van een duiker­arts. Maar het helpt je als onder­water­sporter die pers­lucht gebruikt wel om te bepalen of advies van een duiker­arts nodig is. Na vijf­tien vragen die je op een computer, tablet of tele­foon overal ter wereld kan invullen, volgt een advies op maat. Dit advies kan vari­ëren van “op dit moment geen bezwaar om te duiken” tot “neem contact op met een duiker­arts”. Bij het advies wordt altijd een toelich­ting gegeven. Na het invullen kan je een eigen verkla­ring down­lo­aden en printen om te laten zien bij de duik­school, duik­leider of buddy. De zelf­test is AVG proof en de eigen verkla­ring is opge­steld volgens de CMAS-richt­lijnen en beschik­baar in het Neder­lands en het Engels – dus overal ter wereld bruikbaar!

Instroom van een andere organisatie

Heb je jouw duik­brevet bij een andere orga­ni­satie gehaald? Dan kan je daar bij de NOB mee verder. In verband met inter­na­ti­o­nale afspraken worden de uitge­geven duik­bre­vetten van bij de RSTC (o.a. PADI, SSI), CEDIP en IADS aange­sloten orga­ni­sa­ties door de NOB geac­cep­teerd op het niveau zoals beknopt weer­ge­geven in de onder­staande inscha­lings­tabel en in onder­deel van het inscha­lings­re­gle­ment. Dit houdt in dat men dezelfde duik­be­voegd­heden heeft als met een NOB-duik­brevet. Het verstrekken van een NOB-brevet is echter niet moge­lijk, aange­zien men geen NOB-oplei­ding heeft gevolgd.

RSTC – CEDIP – IADS
oplei­dings­sys­temen
Wordt door NOB geac­cep­teerd
op het niveau van
Kan starten met de NOB
oplei­ding
Junior Open Water Diver1∗-Junior Duiker1∗-Duiker
Scuba Diver1∗-Duiker
Open Water Diver1∗-Duiker2∗-Duiker
Advanced OWD2∗-Duiker3∗-Duiker
Dive­master (plus erva­ring
met stro­mings­duiken)
3∗-Duiker1∗-Instructeur
Inschalen vanuit andere (duik)organisaties

Basisopleidingen

Nog nooit gedoken? Ga voor het 1∗-brevet. Heb je nog nooit gedoken? Dan begin je met de 1∗-opleiding. Hier leer je de basis van het duiken, zo leer je de mate­ri­alen kennen, leer je duik­tech­nieken en ontdek je de hand­sig­nalen die je onder water gebruikt. Na deze oplei­ding kun je zelf­standig (maar natuur­lijk altijd met een buddy) duiken tot een diepte van 20 meter. Je brevet is over de hele wereld geldig.

Om deze duik­cursus te volgen:

 • Ben je mini­maal 14 jaar
 • Heb je een geldige medi­sche keuring
 • Ben je lid van onze duikvereniging

Voordat jouw duik­in­struc­teur je brevet kan aanvragen, heb je mini­maal 7 oefen­duiken in het buiten­water gemaakt. De duiken die je maakt in het kader van je oplei­ding tellen hier­voor mee.

Benodigde inspanning

Deze eerste basis­op­lei­ding vraagt het volgen van mini­maal acht theo­rie­lessen en acht zwem­bad­lessen op dins­dag­avond. Wij starten deze lessen met een groep vaak in de winter, zodat je in het voor­jaar klaar voor het buiten­water bent. Op zondag­morgen verzorgen wij de buiten­water les. Bij voor­keur duik je samen met een andere cursist in buddy team. Uiter­aard kun je in overleg met de instruc­teur andere data afspreken.

Verder leren?

Na het behalen van je 1∗-duikbrevet kun je je verder verdiepen in de duik­sport door het volgen van de 2∗-duikopleiding óf één van de speci­a­li­sa­ties.

Tijdens de oplei­ding voor het 2∗-brevet leer je duiken onder bijzon­dere omstan­dig­heden. Tijdens de 2∗-opleiding leer je duiken in getij­den­water, kun je ook na zons­on­der­gang duiken én hoe je je buddy kunt helpen in een moei­lijke situ­atie. Heb jij je Open Water Diver bij een andere orga­ni­satie gehaald maar wil je nu liever deze 2∗-opleiding volgen? Dat kan! Je Open Water is het 1∗-brevet bij de NOB, je kunt met je Open Water-brevet dan ook gewoon beginnen met de 2∗-duikopleiding.

Om deze duik­cursus te volgen:

 • Heb jij mini­maal 20 duiken in het buiten­water gemaakt (je duiken die je voor je 1∗-opleiding hebt gemaakt tellen én die je tijdens deze oplei­ding maakt tellen ook mee)
 • Ben je mini­maal 15 jaar
 • Ben je lid van onze duikvereniging
 • Heb jij je 1∗-duikbrevet of een gelijk­waardig ander brevet gehaald

Waar je ook ter wereld duikt, jouw 2∗-brevet is geldig. De inter­na­ti­o­nale bena­ming voor het 2∗-brevet is Advanced Open Water Diver, hiermee kun je dus overal terecht. Handig als je ook in het buiten­land duikt!

On-topspecialisatie Diep Duiken

Tijdens de 2∗-duikopleiding heb je de keuze om tot een diepte van maxi­maal 20 of 30 meter te duiken. Als je het stan­daard­pro­gramma van de 2∗-duikopleiding volgt, doe je alle vaar­dig­heden tot een diepte van 20 meter. Wil jij vaardig worden in het duiken naar dieptes tussen de 20 en 30 meter, dan doe je de On-topspe­ci­a­li­satie Diep Duiken. Je instruc­teur kan je hier meer over vertellen. Als je wilt starten met de speci­a­li­satie Wrak­duiken of de 3∗-duikopleiding moet je de On-topspe­ci­a­li­satie gedaan hebben.

Benodigde inspanning

Deze tweede basis­op­lei­ding vraagt het volgen van mini­maal acht theo­rie­lessen en acht zwem­bad­lessen op dins­dag­avond. Wij starten deze lessen met een groep vaak in de winter, zodat je in het voor­jaar klaar voor het buiten­water bent. Op zondag­morgen verzorgen wij de buiten­water les. Bij voor­keur duik je samen met een andere cursist in buddy team. Uiter­aard kun je in overleg met de instruc­teur andere data afspreken.

Verder leren?

Na het behalen van je 2∗-duikbrevet kun je je verder verdiepen in de duik­sport door het volgen van de 3∗-duikopleiding óf één van de speci­a­li­sa­ties.

Ben je een ervaren duiker maar wil je meer weten over de achter­grond van het duiken? Bij de 3∗-opleiding leer je onder andere hoe je andere duikers bege­leidt. Zo leer je hoe je met duikers in oplei­ding oefent op duik­tech­nieken én hoe je duikers tijdens een (club)duik bege­leidt. Heb jij je Advanced Open Water-brevet gehaald bij een andere orga­ni­satie? Dan kun je bij de NOB verder met het halen van je 3∗-brevet.

Om deze duik­cursus te volgen:

 • Ben je mini­maal 18 jaar
 • Heb jij je 2∗-duikbrevet of een gelijk­waardig ander brevet gehaald
 • Ben je bevoegd om tot 30m te duiken (On-topspe­ci­a­li­satie)
 • Ben je lid van onze duikvereniging

Jouw instruc­teur kan je brevet aanvragen als je mini­maal 60 duiken in het buiten­water hebt gemaakt. De duiken die je in deze en in je vorige oplei­ding hebt gemaakt, tellen hierbij mee. Om te borgen dat je duik­er­va­ring voldoende divers is, gelden voor de samen­stel­ling van die 60 duiken de volgende regels:

 • ten minste 30 duiken in Neder­lands water
 • ten minste 10 duiken dieper dan 20 meter
 • ten minste 5 nachtduiken
 • ten minste 8 getijdenwaterduiken
 • ten minste 7 duiken in water kouder dan 10 graden, waarbij het zicht minder is dan 2 meter of getijdenwaterduiken

Daar­naast moet je bij je instruc­teur laten zien dat jij vaardig bent in reani­matie en in het toedienen van zuur­stof. Je instruc­teur weet welke vaar­dig­heids­be­wijzen we erkennen. Dat vaar­dig­heids­be­wijs mag trou­wens niet ouder zijn dan een jaar.

Duikers begeleiden

In deze oplei­ding leer je hoe je duikers bege­leidt. Zo leer je hoe je met duikers in oplei­ding oefent op duik­tech­nieken én hoe je duikers tijdens een (club)duik bege­leidt. Ook weet je hoe je moet reageren in het geval van een duikon­geval. Hier lees je wat een 3∗-duiker als bege­leider alle­maal precies mag.

Decompressieduiken

Een onder­werp dat veel aan bod komt is decom­pres­sie­duiken. Jij weet straks precies hoe het zit met de effecten van herha­lings­duiken, jojoën en te weinig water drinken. Kom je onver­wacht in een deco? Dan weet jij hoe je veilig boven komt. Wil je daad­wer­ke­lijk (geplande) decom­pres­sie­duiken gaan maken, dan kun je na het behalen van je 3∗-brevet de speci­a­li­satie decom­pres­sie­duiken volgen.

Benodigde inspanning

Deze derde basis­op­lei­ding vraagt het volgen van mini­maal acht theo­rie­lessen en acht zwem­bad­lessen op dins­dag­avond. Wij starten deze lessen met een groep vaak in de winter, zodat je in het voor­jaar klaar voor het buiten­water bent. Op zondag­morgen verzorgen wij de buiten­water les. Bij voor­keur duik je samen met een andere cursist in buddy team. Uiter­aard kun je in overleg met de instruc­teur andere data afspreken.

Verder leren?

Wil je daar­naast een nog grotere rol bij het opleiden van duikers? Dan is wellicht de oplei­ding tot Duik­be­ge­leider iets voor jou! Hier lees je meer over de Duik­be­ge­leider óf één van de speci­a­li­sa­ties.

Bij het 4∗-duikbrevet hoort geen aparte oplei­ding. Het 4∗-brevet (Master Scuba Diver) is een verza­me­ling van speci­a­li­sa­ties en duik­er­va­ring. Dit brevet kun je aanvragen zodra je 250 duiken in je logboek hebt staan. Waar je ook ter wereld duikt, jouw 4∗-brevet is geldig. De inter­na­ti­o­nale bena­ming voor het 4∗-brevet is Master Scuba Diver.

Brevetverklaring

De brevet­ver­kla­ring ‘250 gelogde duiken’ kun je down­lo­aden. Deze kun je laten afte­kenen door een 2∗-instructeur of Instruc­teur-trainer. Verder moet je mini­maal een 3∗- NOB duik­brevet (of gelijk­waardig) hebben en zes NOB- speci­a­li­sa­ties hebben gevolgd. Deze speci­a­li­sa­ties staan uiter­aard ook gere­gi­streerd bij de NOB. De kosten voor een 4∗-brevetkaart bedragen € 20.-. Dit bedrag kun je over te maken op reke­ning­nummer NL27INGB0002304157 t.n.v. NOB Bonds­ar­ti­kelen o.v.v. rela­tie­nummer en gewenst brevet. Na ontvangst van de beta­ling duurt het onge­veer een week voordat je jouw brevet ontvangt.

Welke speci­a­li­sa­ties tellen mee?

 • Decom­pres­sie­duiken
 • Drift­duiken
 • Droog­pak­duiken
 • EHBDO II + Redden (telt als één)
 • Grot­duik­tech­nieken in open water
 • IJsduiken
 • Intro­ductie onderwaterarcheologie
 • Nitrox Basis + Nitrox Gevor­derd (telt als één)
 • Onder­wa­ter­bi­o­logie Basis + Onder­wa­ter­bi­o­logie Wereld­wijd (telt als één)
 • Onder­wa­ter­fo­to­grafie Basis + Onder­wa­ter­fo­to­grafie Gevor­derd (telt als één)
 • Onder­wa­ter­ori­ën­tatie
 • Reddings­duiken
 • Volge­laats­masker
 • Wrak­duiken
 • Zoeken en bergen

Duikbegeleider

Na het behalen van het 3∗-duikbrevet mag je assis­teren bij het bege­leiden van duikers tijdens hun duikop­lei­ding. De mate van inzet­baar­heid is echter beperkt. Door de vervolg­op­lei­ding tot Duik­be­ge­leider te volgen krijg je als 3∗-duiker extra bevoegd­heden. Hier­door ben je breder inzet­baar bij het opleiden van duikers. Op deze pagina kun je meer lezen over de oplei­ding tot Duik­be­ge­leider en je bevoegd­heden als Duikbegeleider.

Opleiding tot Duikbegeleider

De Duik­be­ge­leider is een prak­tijk­mens. Om deze reden is de oplei­ding vooral prak­tisch van aard en hoef je bijvoor­beeld geen reflec­tie­ver­slagen en leer­punt­ver­slagen te schrijven. We beperken de theorie tot maxi­maal twee theo­rie­avonden en leggen de nadruk vooral op de prak­tijk. De prak­tijk­op­drachten bestaan uit het orga­ni­seren en bege­leiden van een intro­duc­tie­duik (één op één) en het bege­leiden van (bij voor­keur) een 1∗-duiker in oplei­ding tijdens een oplei­dings­duik in het buitenwater.

Om de oplei­ding tot Duik­be­ge­leider te volgen:

 • ben je 18 jaar of ouder
 • heb jij je 3∗-duikbrevet of een gelijk­waardig ander brevet gehaald
 • heb jij de PvB Eigen Vaar­dig­heden gehaald én is deze niet ouder dan een jaar
 • ben je lid van onze vereniging

Bevoegdheden

 • Je maakt zelf­standig intro­duc­tie­duiken (één op één)
 • Je leert nieuwe duik­vaar­dig­heden aan bij 1∗-, 2∗- en 3∗-duikers in oplei­ding in het zwembad (uitslui­tend één op één)
 • Je oefent duik­vaar­dig­heden met een 1∗-, 2∗- en 3∗-duikers in oplei­ding in het zwembad (uitslui­tend één op één)
 • Je oefent duik­vaar­dig­heden in het buiten­water op indi­vi­dueel niveau die de 1∗-, 2∗-, en 3∗-duiker in oplei­ding al eens met zijn instruc­teur heeft gedaan.
 • Je leert in het buiten­water geen nieuwe duik­vaar­dig­heden aan
 • Je geeft in prin­cipe geen theo­rie­lessen, dit is voor­be­houden aan de instruc­teur. Wel mag je de instruc­teur hierbij assis­teren als je dit leuk vindt.

2∗-instructeur is verantwoordelijk

De Duik­be­ge­leider staat in een oplei­dings­si­tu­atie altijd onder super­visie van een 2∗-instructeur (of hoger). Dit bete­kent dat de instruc­teur op de hoogte is en heeft inge­stemd met de voor­ge­nomen opleidingsactiviteiten.

Kosten

De oplei­ding Duik­be­ge­leider kost €100,-. In de webshop van de NOB kun je het lespakket Duik­be­ge­leider kopen. Hoewel we het een lespakket noemen, heb je voor deze oplei­ding geen boek nodig. Voor de €100,- krijg je een brevet­re­gi­stra­tie­kaart voor toegang tot de online leer­om­ge­ving (digi­taal lespakket), bege­lei­ding en beoor­de­ling door een Instruc­teur Trainer en een brevetpas. Daar­naast krijg je van ons een nuttige gadget.

Verder leren?

Wil je als Duik­be­ge­leider zelf duikop­lei­ding plannen, orga­ni­seren en uitvoeren? Dan is de 2∗-instructeursopleiding wellicht iets voor jou! Hier kun je meer lezen over de 2∗-instructeursopleiding.

Specialisaties

Na het behalen van je 1∗-brevet kun je diverse NOB-speci­a­li­sa­ties volgen. Let op: er zijn meer speci­a­li­sa­ties dan onze instruc­teurs geven. Even­tueel verwijzen wij je door naar een instruc­teur buiten onze veren­ging voor het volgen van jou speci­a­li­satie. Neem contact met een van onze instruc­teurs op voor de mogelijkheden.Na het behalen van je 2∗-brevet kun je diverse NOB-speci­a­li­sa­ties volgen. Let op: er zijn meer speci­a­li­sa­ties dan onze instruc­teurs geven. Even­tueel verwijzen wij je door naar een instruc­teur buiten onze veren­ging voor het volgen van jou speci­a­li­satie. Neem contact met een van onze instruc­teurs op voor de mogelijkheden.

Na het behalen van je 3∗-brevet kun je diverse NOB-speci­a­li­sa­ties volgen. Let op: er zijn meer speci­a­li­sa­ties dan onze instruc­teurs geven. Even­tueel verwijzen wij je door naar een instruc­teur buiten onze veren­ging voor het volgen van jou speci­a­li­satie. Neem contact met een van onze instruc­teurs op voor de mogelijkheden.