Leren duiken

Welke duikopleiding past bij mij? Cousteau biedt diverse duik­opleidingen aan. Of je nu nog nooit gedoken hebt of je juist als gevorderde duiker wilt speciali­seren: het is allemaal mogelijk. Ontdek hieronder welke duik­opleiding bij jou past!

Cous­teau is een vere­ni­ging met eigen instruc­teurs. Deze ervaren goed opge­leide duikers geven koste­loos duik instructie aan leden van onze vere­ni­ging. De vere­ni­ging is lid van de Neder­landse Onder­water­sport Bond (NOB), die naast de jaar­lijkse bijscho­ling van onze instruc­teurs, ook lesma­te­riaal verzorgt en het inter­na­ti­o­naal erkend CMAS-brevet afgeeft. Bij onze instructie staat het leveren van maat­werk en het geven van indi­vi­duele aandacht voorop.

Wat kun je verwachten

Wij verzorgen alle basis­op­lei­dingen in drie niveaus van onze leden en een aantal speci­a­li­sa­ties. Deze speci­a­li­sa­ties verdiepen een bepaald aspect van of geven een aanvul­ling op de basis­op­lei­ding. Je start elke oplei­ding met theo­rieles in ons eigen club­huis, gecom­bi­neerd met het aanleren van vaar­dig­heden in het zwembad (De Scheg). Nadat je de nieuwe vaar­dig­heden voldoende beheerst, pas je deze onder bege­lei­ding van een instruc­teur in het buiten­water (Bussloo) toe.

Duikkeuring

De NOB stelt een peri­o­dieke duik­keu­ring niet meer verplicht. Ben je nog nooit medisch gekeurd en start je met duiken? Dan blijft de eerste keuring, de aanvangs­keu­ring, verplicht. De NOB stelt een zelf­test voor alle Neder­landse duikers beschik­baar. Een zelf­test is geen vervan­ging van medisch advies van een duiker­arts. Maar het helpt je als onder­water­sporter die pers­lucht gebruikt wel om te bepalen of advies van een duiker­arts nodig is. Na vijf­tien vragen die je op een computer, tablet of tele­foon overal ter wereld kan invullen, volgt een advies op maat. Dit advies kan vari­ëren van “op dit moment geen bezwaar om te duiken” tot “neem contact op met een duiker­arts”. Bij het advies wordt altijd een toelich­ting gegeven. Na het invullen kan je een eigen verkla­ring down­lo­aden en printen om te laten zien bij de duik­school, duik­leider of buddy. De zelf­test is AVG proof en de eigen verkla­ring is opge­steld volgens de CMAS-richt­lijnen en beschik­baar in het Neder­lands en het Engels – dus overal ter wereld bruikbaar!

Instroom van een andere organisatie

Heb je jouw duik­brevet bij een andere orga­ni­satie gehaald? Dan kan je daar bij de NOB mee verder. In verband met inter­na­ti­o­nale afspraken worden de uitge­geven duik­bre­vetten van bij de RSTC (o.a. PADI, SSI), CEDIP en IADS aange­sloten orga­ni­sa­ties door de NOB geac­cep­teerd op het niveau zoals beknopt weer­ge­geven in de onder­staande inscha­lings­tabel en in onder­deel van het inscha­lings­re­gle­ment. Dit houdt in dat men dezelfde duik­be­voegd­heden heeft als met een NOB-duik­brevet. Het verstrekken van een NOB-brevet is echter niet moge­lijk, aange­zien men geen NOB-oplei­ding heeft gevolgd.

RSTC – CEDIP – IADS
oplei­dings­sys­temen
Wordt door NOB geac­cep­teerd
op het niveau van
Kan starten met de NOB
oplei­ding
Junior Open Water Diver1∗-Junior Duiker1∗-Duiker
Scuba Diver1∗-Duiker
Open Water Diver1∗-Duiker2∗-Duiker
Advanced OWD2∗-Duiker3∗-Duiker
Dive­master (plus erva­ring
met stro­mings­duiken)
3∗-Duiker1∗-Instructeur
Inschalen vanuit andere (duik)organisaties

Introductieduik

Benieuwd wat duiken nu eigen­lijk is? Dan is een intro­ductie iets voor jou! Een offi­ciele instruc­teur legt je uit hoe je veilig een duik kan maken en ga je diverse oefe­ningen doen in het zwembad. Na de intro­duc­tie­duik heb je een goed beeld over wat de sport nu eigen­lijk inhoudt. Dit is de ideale manier om je eerste duik te doen. Neem contact met ons op voor een introductieduik.

Introductiecursus

Omdat het voor sommigen niet genoeg is om na een enkele duik in het zwembad te beslissen of de duik­sport iets voor ze is, hebben wij bij Cous­teau de intro­duc­tie­cursus. Tijdens deze cursus leer je in drie lessen in het zwembad, een aantal basis­vaar­dig­heden van het duiken. Deze link geeft meer informatie.

Basisopleidingen

Nog nooit gedoken? Ga voor het 1∗-brevet. Heb je nog nooit gedoken? Dan begin je met de 1∗-opleiding. Hier leer je de basis van het duiken, zo leer je de mate­ri­alen kennen, leer je duik­tech­nieken en ontdek je de hand­sig­nalen die je onder water gebruikt. Na deze oplei­ding kun je zelf­standig (maar natuur­lijk altijd met een buddy) duiken tot een diepte van 20 meter. Je brevet is over de hele wereld geldig.

Om deze duik­cursus te volgen:

 • Ben je mini­maal 14 jaar
 • Heb je een geldige medi­sche keuring
 • Ben je lid van onze duikvereniging

Voordat jouw duik­in­struc­teur je brevet kan aanvragen, heb je mini­maal 7 oefen­duiken in het buiten­water gemaakt. De duiken die je maakt in het kader van je oplei­ding tellen hier­voor mee.

Benodigde inspanning

Deze eerste basis­op­lei­ding vraagt het volgen van mini­maal acht theo­rie­lessen en acht zwem­bad­lessen op dins­dag­avond. Wij starten deze lessen met een groep vaak in de winter, zodat je in het voor­jaar klaar voor het buiten­water bent. Op zondag­morgen verzorgen wij de buiten­water les. Bij voor­keur duik je samen met een andere cursist in buddy team. Uiter­aard kun je in overleg met de instruc­teur andere data afspreken.

Verder leren?

Na het behalen van je 1∗-duikbrevet kun je je verder verdiepen in de duik­sport door het volgen van de 2∗-duikopleiding óf één van de speci­a­li­sa­ties.

Tijdens de oplei­ding voor het 2∗-brevet leer je duiken onder bijzon­dere omstan­dig­heden. Tijdens de 2∗-opleiding leer je duiken in getij­den­water, kun je ook na zons­on­der­gang duiken én hoe je je buddy kunt helpen in een moei­lijke situ­atie. Heb jij je Open Water Diver bij een andere orga­ni­satie gehaald maar wil je nu liever deze 2∗-opleiding volgen? Dat kan! Je Open Water is het 1∗-brevet bij de NOB, je kunt met je Open Water-brevet dan ook gewoon beginnen met de 2∗-duikopleiding.

Om deze duik­cursus te volgen:

 • Heb jij mini­maal 20 duiken in het buiten­water gemaakt (je duiken die je voor je 1∗-opleiding hebt gemaakt tellen én die je tijdens deze oplei­ding maakt tellen ook mee)
 • Ben je mini­maal 15 jaar
 • Ben je lid van onze duikvereniging
 • Heb jij je 1∗-duikbrevet of een gelijk­waardig ander brevet gehaald

Waar je ook ter wereld duikt, jouw 2∗-brevet is geldig. De inter­na­ti­o­nale bena­ming voor het 2∗-brevet is Advanced Open Water Diver, hiermee kun je dus overal terecht. Handig als je ook in het buiten­land duikt!

On-topspecialisatie Diep Duiken

Tijdens de 2∗-duikopleiding heb je de keuze om tot een diepte van maxi­maal 20 of 30 meter te duiken. Als je het stan­daard­pro­gramma van de 2∗-duikopleiding volgt, doe je alle vaar­dig­heden tot een diepte van 20 meter. Wil jij vaardig worden in het duiken naar dieptes tussen de 20 en 30 meter, dan doe je de On-topspe­ci­a­li­satie Diep Duiken. Je instruc­teur kan je hier meer over vertellen. Als je wilt starten met de speci­a­li­satie Wrak­duiken of de 3∗-duikopleiding moet je de On-topspe­ci­a­li­satie gedaan hebben.

Benodigde inspanning

Deze tweede basis­op­lei­ding vraagt het volgen van mini­maal acht theo­rie­lessen en acht zwem­bad­lessen op dins­dag­avond. Wij starten deze lessen met een groep vaak in de winter, zodat je in het voor­jaar klaar voor het buiten­water bent. Op zondag­morgen verzorgen wij de buiten­water les. Bij voor­keur duik je samen met een andere cursist in buddy team. Uiter­aard kun je in overleg met de instruc­teur andere data afspreken.

Verder leren?

Na het behalen van je 2∗-duikbrevet kun je je verder verdiepen in de duik­sport door het volgen van de 3∗-duikopleiding óf één van de speci­a­li­sa­ties.

Ben je een ervaren duiker maar wil je meer weten over de achter­grond van het duiken? Bij de 3∗-opleiding leer je onder andere hoe je andere duikers bege­leidt. Zo leer je hoe je met duikers in oplei­ding oefent op duik­tech­nieken én hoe je duikers tijdens een (club)duik bege­leidt. Heb jij je Advanced Open Water-brevet gehaald bij een andere orga­ni­satie? Dan kun je bij de NOB verder met het halen van je 3∗-brevet.

Om deze duik­cursus te volgen:

 • Ben je mini­maal 18 jaar
 • Heb jij je 2∗-duikbrevet of een gelijk­waardig ander brevet gehaald
 • Ben je bevoegd om tot 30m te duiken (On-topspe­ci­a­li­satie)
 • Ben je lid van onze duikvereniging

Jouw instruc­teur kan je brevet aanvragen als je mini­maal 60 duiken in het buiten­water hebt gemaakt. De duiken die je in deze en in je vorige oplei­ding hebt gemaakt, tellen hierbij mee. Om te borgen dat je duik­er­va­ring voldoende divers is, gelden voor de samen­stel­ling van die 60 duiken de volgende regels:

 • ten minste 30 duiken in Neder­lands water
 • ten minste 10 duiken dieper dan 20 meter
 • ten minste 5 nachtduiken
 • ten minste 8 getijdenwaterduiken
 • ten minste 7 duiken in water kouder dan 10 graden, waarbij het zicht minder is dan 2 meter of getijdenwaterduiken

Daar­naast moet je bij je instruc­teur laten zien dat jij vaardig bent in reani­matie en in het toedienen van zuur­stof. Je instruc­teur weet welke vaar­dig­heids­be­wijzen we erkennen. Dat vaar­dig­heids­be­wijs mag trou­wens niet ouder zijn dan een jaar.

Duikers begeleiden

In deze oplei­ding leer je hoe je duikers bege­leidt. Zo leer je hoe je met duikers in oplei­ding oefent op duik­tech­nieken én hoe je duikers tijdens een (club)duik bege­leidt. Ook weet je hoe je moet reageren in het geval van een duikon­geval. Hier lees je wat een 3∗-duiker als bege­leider alle­maal precies mag.

Decompressieduiken

Een onder­werp dat veel aan bod komt is decom­pres­sie­duiken. Jij weet straks precies hoe het zit met de effecten van herha­lings­duiken, jojoën en te weinig water drinken. Kom je onver­wacht in een deco? Dan weet jij hoe je veilig boven komt. Wil je daad­wer­ke­lijk (geplande) decom­pres­sie­duiken gaan maken, dan kun je na het behalen van je 3∗-brevet de speci­a­li­satie decom­pres­sie­duiken volgen.

Benodigde inspanning

Deze derde basis­op­lei­ding vraagt het volgen van mini­maal acht theo­rie­lessen en acht zwem­bad­lessen op dins­dag­avond. Wij starten deze lessen met een groep vaak in de winter, zodat je in het voor­jaar klaar voor het buiten­water bent. Op zondag­morgen verzorgen wij de buiten­water les. Bij voor­keur duik je samen met een andere cursist in buddy team. Uiter­aard kun je in overleg met de instruc­teur andere data afspreken.

Verder leren?

Wil je daar­naast een nog grotere rol bij het opleiden van duikers? Dan is wellicht de oplei­ding tot Duik­be­ge­leider iets voor jou! Hier lees je meer over de Duik­be­ge­leider óf één van de speci­a­li­sa­ties.

Bij het 4∗-duikbrevet hoort geen aparte oplei­ding. Het 4∗-brevet (Master Scuba Diver) is een verza­me­ling van speci­a­li­sa­ties en duik­er­va­ring. Dit brevet kun je aanvragen zodra je 250 duiken in je logboek hebt staan. Waar je ook ter wereld duikt, jouw 4∗-brevet is geldig. De inter­na­ti­o­nale bena­ming voor het 4∗-brevet is Master Scuba Diver.

Brevetverklaring

De brevet­ver­kla­ring ‘250 gelogde duiken’ kun je down­lo­aden. Deze kun je laten afte­kenen door een 2∗-instructeur of Instruc­teur-trainer. Verder moet je mini­maal een 3∗- NOB duik­brevet (of gelijk­waardig) hebben en zes NOB- speci­a­li­sa­ties hebben gevolgd. Deze speci­a­li­sa­ties staan uiter­aard ook gere­gi­streerd bij de NOB. De kosten voor een 4∗-brevetkaart bedragen € 20.-. Dit bedrag kun je over te maken op reke­ning­nummer NL27INGB0002304157 t.n.v. NOB Bonds­ar­ti­kelen o.v.v. rela­tie­nummer en gewenst brevet. Na ontvangst van de beta­ling duurt het onge­veer een week voordat je jouw brevet ontvangt.

Welke speci­a­li­sa­ties tellen mee?

 • Decom­pres­sie­duiken
 • Drift­duiken
 • Droog­pak­duiken
 • EHBDO II + Redden (telt als één)
 • Grot­duik­tech­nieken in open water
 • IJsduiken
 • Intro­ductie onderwaterarcheologie
 • Nitrox Basis + Nitrox Gevor­derd (telt als één)
 • Onder­wa­ter­bi­o­logie Basis + Onder­wa­ter­bi­o­logie Wereld­wijd (telt als één)
 • Onder­wa­ter­fo­to­grafie Basis + Onder­wa­ter­fo­to­grafie Gevor­derd (telt als één)
 • Onder­wa­ter­ori­ën­tatie
 • Reddings­duiken
 • Volge­laats­masker
 • Wrak­duiken
 • Zoeken en bergen

Duikbegeleider

Na het behalen van het 3∗-duikbrevet mag je assis­teren bij het bege­leiden van duikers tijdens hun duikop­lei­ding. De mate van inzet­baar­heid is echter beperkt. Door de vervolg­op­lei­ding tot Duik­be­ge­leider te volgen krijg je als 3∗-duiker extra bevoegd­heden. Hier­door ben je breder inzet­baar bij het opleiden van duikers. Op deze pagina kun je meer lezen over de oplei­ding tot Duik­be­ge­leider en je bevoegd­heden als Duikbegeleider.

Opleiding tot Duikbegeleider

De Duik­be­ge­leider is een prak­tijk­mens. Om deze reden is de oplei­ding vooral prak­tisch van aard en hoef je bijvoor­beeld geen reflec­tie­ver­slagen en leer­punt­ver­slagen te schrijven. We beperken de theorie tot maxi­maal twee theo­rie­avonden en leggen de nadruk vooral op de prak­tijk. De prak­tijk­op­drachten bestaan uit het orga­ni­seren en bege­leiden van een intro­duc­tie­duik (één op één) en het bege­leiden van (bij voor­keur) een 1∗-duiker in oplei­ding tijdens een oplei­dings­duik in het buitenwater.

Om de oplei­ding tot Duik­be­ge­leider te volgen:

 • ben je 18 jaar of ouder
 • heb jij je 3∗-duikbrevet of een gelijk­waardig ander brevet gehaald
 • heb jij de PvB Eigen Vaar­dig­heden gehaald én is deze niet ouder dan een jaar
 • ben je lid van onze vereniging

Bevoegdheden

 • Je maakt zelf­standig intro­duc­tie­duiken (één op één)
 • Je leert nieuwe duik­vaar­dig­heden aan bij 1∗-, 2∗- en 3∗-duikers in oplei­ding in het zwembad (uitslui­tend één op één)
 • Je oefent duik­vaar­dig­heden met een 1∗-, 2∗- en 3∗-duikers in oplei­ding in het zwembad (uitslui­tend één op één)
 • Je oefent duik­vaar­dig­heden in het buiten­water op indi­vi­dueel niveau die de 1∗-, 2∗-, en 3∗-duiker in oplei­ding al eens met zijn instruc­teur heeft gedaan.
 • Je leert in het buiten­water geen nieuwe duik­vaar­dig­heden aan
 • Je geeft in prin­cipe geen theo­rie­lessen, dit is voor­be­houden aan de instruc­teur. Wel mag je de instruc­teur hierbij assis­teren als je dit leuk vindt.

2∗-instructeur is verantwoordelijk

De Duik­be­ge­leider staat in een oplei­dings­si­tu­atie altijd onder super­visie van een 2∗-instructeur (of hoger). Dit bete­kent dat de instruc­teur op de hoogte is en heeft inge­stemd met de voor­ge­nomen opleidingsactiviteiten.

Kosten

De oplei­ding Duik­be­ge­leider kost €100,-. In de webshop van de NOB kun je het lespakket Duik­be­ge­leider kopen. Hoewel we het een lespakket noemen, heb je voor deze oplei­ding geen boek nodig. Voor de €100,- krijg je een brevet­re­gi­stra­tie­kaart voor toegang tot de online leer­om­ge­ving (digi­taal lespakket), bege­lei­ding en beoor­de­ling door een Instruc­teur Trainer en een brevetpas. Daar­naast krijg je van ons een nuttige gadget.

Verder leren?

Wil je als Duik­be­ge­leider zelf duikop­lei­ding plannen, orga­ni­seren en uitvoeren? Dan is de 2∗-instructeursopleiding wellicht iets voor jou! Hier kun je meer lezen over de 2∗-instructeursopleiding.

Specialisaties

Na het behalen van je 1∗-brevet kun je diverse NOB-speci­a­li­sa­ties volgen. Let op: er zijn meer speci­a­li­sa­ties dan onze instruc­teurs geven. Even­tueel verwijzen wij je door naar een instruc­teur buiten onze veren­ging voor het volgen van jou speci­a­li­satie. Neem contact met een van onze instruc­teurs op voor de mogelijkheden.Na het behalen van je 2∗-brevet kun je diverse NOB-speci­a­li­sa­ties volgen. Let op: er zijn meer speci­a­li­sa­ties dan onze instruc­teurs geven. Even­tueel verwijzen wij je door naar een instruc­teur buiten onze veren­ging voor het volgen van jou speci­a­li­satie. Neem contact met een van onze instruc­teurs op voor de mogelijkheden.

Na het behalen van je 3∗-brevet kun je diverse NOB-speci­a­li­sa­ties volgen. Let op: er zijn meer speci­a­li­sa­ties dan onze instruc­teurs geven. Even­tueel verwijzen wij je door naar een instruc­teur buiten onze veren­ging voor het volgen van jou speci­a­li­satie. Neem contact met een van onze instruc­teurs op voor de mogelijkheden.